چگونه از احساس گناه اشتباهات گذشته رها شویم

انسان های زیادی را هم من دیدم و هم شما دید اشتباهی را در گذشته خودشان انجام دادندو هیچ وقت نتوانستند خودشان را از آن شرایط رها کنند و خودشان را ببخشندآنها صدمه می ببینند افسرده می شوند و خودشان را در مسیر بد زندگی قرار می …

مدیریت احساسات

 احساسات قسمت مهم زندگی ما هستند اگر آنها را درست مدیریت نکنیم و در کنترل احساس ضغبف باشیم حتما در زندگی صدمه های جدی خواهیم دید در این آموزش قدم مهمی به شما گفته شده برای اینکه در مسیر استاد مدیریت خود شوید قرار بگیرید قبل از…

حال خوب زندگی خوب همیشگی

همیشه در آموزش های که ارائه می دهم تلاش می کنم بهترین چیزی را که می دانم ارائه دهمبرای اینکه خودم از این آموزش ها لذت می برم اول این آموزش ها برای خودم طراحی می شود تا همیشه در مسیر یادگیری و پیشرفت باشمو از آنجا که عاشق خود…

دوست داشتن واقعی خود

این آموزش یکی از آموزش های اساسی زندگی شما خواهد بودبه همین دلیل از شما می خواهم بارها و بارها به آن گوش دهید من سال ها در زندگی ام دوست نداشتن خودم را تجربه کرده ام و از آسیب های آن به خوبی آگاه هستمافرادی که کمتر خودشا…

به دنبال دلت باش

این مورد را چندین بار گفته ام من عادتی دارم با افراد موفق دوست دارم مصاحبه کنم تا از آنها درس بگیرماولین درسی که می گیرم اینکه آنها از حرف دل خودشان پیروی می کننداین جمله همیشه یادتان باشدکسانی که بیشتر با …

عادت کردن به رشد و موفقیت

 همیشه اعتقاد من این است آموزشی موثر است که به افراد فشار نیاورد تاثیرگزار باشد باعث شود افراد اقدام کنند و نتیجه بگیرند این قانون من برای ارائه آموزش است مخاطب لازم است قدم به قدم و از کم شروع کند نتیجه بگیرد آن روش را …