کتاب مقدس . پیدایش باب دوم

خداوند جهان بی انتهای ساخته و به بشر اختیار داده هر طوری که دوست دارد آن را جلو ببرد 

خدا در جهان فراتر از ذهن بشر نعمت به ما داده است که این نعمت ها زندگی را برای بشر ممکن می سازند و حتی با استفاده از آنها می توانند جهان را رشد دهند 

خداوند مهربان محافظ همیشگی من و همه انسان ها است 

خدا من را دوست دارد خوشبختی و خوشحالی من برایش مهم است 

این جهان تکاملی حاکم است و هر بار برای پیشرفت عبور از این تکامل مهم است

 


God has made the world endless and given man the power to move it as He pleases
God has given us blessings in the world beyond the human mind, which make life possible for human beings and can even grow the world by using them.

God is merciful and everlasting protector of me and all human beings

God loves me. My happiness is important to him

In this world, evolution prevails and it is important to progress through this evolution every time

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.