به شما تبریک می گویم که مانند بقیه افراد جامعه که منتظر هستند تا کسی بیاید برای آنها کاری بکند نیستید شما خودتان آن کسی هستید که لازم است شروع به تغییر دادن زندگی تان کنید آفرین بر شما