فیلم و کارتون آموزنده

مغز ما تفاوت بین واقعیت و غیر واقعیت را  نمی داند این اتفاق باعث می شود وقتی ما فیلم و موسیقی و هر چیز دیگر را گوش می دهیم که پیام منفی می دهند آنها را می پذیرد و چون در اکثر فیلم ها باورهای اشتباه زیادی انتقال داده می شود می توان گفت 95 درصد فیلم ها و شبکه های تلوزیونی و آهنگ ها تاثیری منفی دارند در زندگی ما 

و اگر ما فیلم های ببینیم که در آنها به ذهن باورهای درست انتقال پیدا کند موفقیت را راحتر در زندگی به دست می آوریم و اگر آهنگ های مثبتی پیدا کنیم و گوش کنیم تاثیری مثبت در زندگی ما می گذارد 

دقیقا به همین دلیل تصمیم دارم فیلم های که تاثیری مهم برای من داشتند را به شما معرفی کنم تا شما از تماشای آنها لذت ببرید درس بگیرید و ذهن خود را درست جهت دهی کنید 

لطفا این فیلم ها را نگاه نکنید تا زمانی گذرانده باشید آنها را تماشا کنید تا بیاموزید و لذت ببرید انرژی بگیرید انگیزه بگیرید برای ساختن زندگی عالی تر 

قسمت فیلم و کارتون آموزنده تاثیر مهمی و مثبتی برای روی ذهن شما و حتی فرزندان شما خواهد گذاشت