من فردی مسلمان هستم نه از آن مسلمان های که فقط در یک خانواده مسلمان به دنیا آمده اند

بلکه از آن دسته مسلمان های که خودشان انتخاب کرده اند مسلمان باشند

من به عنوان یک فرد مسلمان عاشق همه انسان ها با هر نوع نگرش و هر دینی که دارند هستم

من اعتقاد دارم دین به این جهت وجود دارند که راه خوشبختی هم در این جهان و هم در جهان بعد را به ما نشان دهند

اعتقاد دارم اگر ما افراد معتقدی هستیم اما خوشبخت نیستیم به دلیل درک اشتباه ما از عقایده دینی ما می باشد و وقتی به این عقایده درست می رسیدم می فهمیم

هیچ خدای دوست ندارد بنده اش در این دنیا سختی بکشد تا روزی به جهان دیگر برود و خوشبخت شود

می فهمیم خدا برای ما می خواهد هم در این جهان خوشبختی را از هر جهت تجربه کنیم هم در آن جهان

من عاشق دوستی با همه انسان ها با هر دینی و از هر کشوری هستم

و همه عقاید تا جای که به عقاید هم بی احترامی نشود را ارزشمند می دانم

من آگاهی  و درک بیشتر را مهم می دانم و اعقتاد دارم آگاهی درست باعث نزدیکی دل ها به هم می شود

و در این زمینه خدای مهربان گفته است

آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند برابر هستند؟

من تصمیم گرفتم جز دسته کسانی باشم که با مطالعه چیزی را به اندازه درک خودم بدانم

درضمن من از سال ها قبل این آرزو را داشتم که ای کاش بتوانم کتاب قران کتاب انجیل و تورات را بخوانم

و ببینم چه درس های مشترکی بین آنها است که می تواند باعث خوشبخت تر شدن من شود

امروز که اولین قدم را بر داشته از خدای مهربانم متشکرم

این نکته را هم لازم است یاداوری کنم هرگز در این بخش قصد اینکه بگویم دینی از دین دیگر بهتر است

یا تبلیغی برای دینی خاص را نخواهم داشت

چون اعقتاد دارم دین را به زور نباید پذیرفت هرگز

دین را فقط باید با قلب و همه وجود خود پذیرفت آن وقت است که از قدرت واقعی دین در زندگی خود آگاه می شویم

پس در اینجا فقط هدف به اشتراک گذاشتن آگاهی بیشتر و درست با فهم و ذهن خودم است

به دور از هرگونه جهت گیری و تعصب

هدف من فکر منطقی درست است که بتوانم آگاهی ها را پیدا کنم که باعث شود هم در این جهان خوشبخت باشم و هم در جهان دیگر

تاکید می کنم من عاشق همه انسان ها هستم با هر دین و عقیده

بیاید با هم هر کدام از ما به درک درست از دین برسیم هم دیگر را با عقایده متفاوت مان دوست داشته باشیم و خوبشبختی واقعی را از همین جهان به دست بیاوریم

با قلبم شما را دوست دارم

از خدای مهربانم که من را به درکی هدایت کرده است تا خوشبخت باشم بی نهایت سپاس گذاز هستم

مرسی که من را آنقدر شایسته و ارزشمند دانسته است که آنقدر به من نعمت داده است که اگر تا آخر عمرم هر ثانیه بخواهم سپاس گذار او باشم نمی توانم برای همه نعمت های که به من داده سپاس گذار باشم

خدایا مشتکر هستم که بنده ای بی نهایت ارزشمنده خداوند یکتا هستم

خدایا شکرت


I am a Muslim, not a Muslim who was born into a single Muslim family

Rather, they should be Muslims of their own choosing

As a Muslim, I love all human beings, regardless of their attitudes or religions

I believe that religion exists to show us the way to happiness both in this world and in the next.

I believe that if we are believers but we are not happy, it is because of our misunderstanding of our religious beliefs and when we reach this correct belief, we will understand.

No god wants his servant to suffer in this world so that one day he will go to another world and be happy.

We understand that God wants us to experience happiness in this world in every way and in that world

I love friendship with all human beings of any religion and from any country

And I value all ideas as long as they are not disrespected

I value greater awareness and understanding, and I believe that the right awareness brings hearts closer together

And in this regard, the merciful God has said

Are those who know equal to those who do not know?

I decided to be one of those people who knew something by reading as much as I understood

Also, for many years I wished I could read the Qur’an, the Bible and the Torah.

And to see what commonalities there are between them that can make me happier

Today, I thank my merciful God for taking the first step

I also need to remind you that in this section I never mean to say that one religion is better than another

Or I will not preach for a particular religion

Because I believe that religion should never be accepted by force

Religion should only be accepted with all our heart and whole being. That is when we become aware of the true power of religion in our lives

So here the goal is just to share more and more awareness with my own understanding and mind

Away from any orientation and prejudice

My goal is to think logically right so that I can find the consciousness that makes me happy both in this world and in the next.

I emphasize that I love all human beings, regardless of religion or belief

Let each of us achieve a correct understanding of religion, love each other with our different beliefs, and achieve true happiness from this world.

I love you with all my heart

I am infinitely grateful to the merciful God who has guided me to an understanding to be happy.

Morsi who has considered me so worthy and valuable that he has given me so many blessings that if I want to be grateful to him every second for the rest of my life, I cannot be grateful for all the blessings he has given me.

God, I am thankful that I am an extremely valuable servant of God Almighty

Thank God


درس های زندگی من از کتاب قران مجید 

 

My lessons from the Quran


 

درس های من از کتاب مقدس 

My Life Lessons From The Bible